Adatvédelem és jog>> Adatvédelem és jog

Adatvédelem és jog

Adatvédelemi Tájékoztató

Irányelv:

A FOTOREX Kft.-nél (adatkezelő) létrehoztuk azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban, a 2018. április 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. április 21-ig, közzé tett, állásfoglalásainak figyelembevételével, kezeljük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Számunkra és partnereink számára (adatkezelő, adatfeldolgozók) az ügyfeleink, személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú. Ennek megfelelően biztosítjuk az ügyfeleinket arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz megadott adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha az a szerződés illetve a pénzügyi teljesítéshez, elengedhetetlenül szükséges.

Az általunk alkalmazott rendszer garantálja:

 • a pontos és szükséges adatokat, (ennek érdekében, a rendszer használóját rákényszeríti arra, hogy a rossz adatok, törlésre, vagy módosításra kerüljenek),
 • az arra feljogosított személyek számára hozzáférhető és használható legyen,
 • az arra fel nem jogosított személyek számára, ne legyen hozzáférhető,
 • adatvesztéssel, megsemmisüléssel, sérüléssel szemben vagy megváltozással szemben védve legyen.
 • Egyes szervezetek (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési és közigazgatási hatóság, illetve a jogszabályban erre feljogosított egyes szervezetetek, az adatkezelőtől tájékoztatást, illetve iratokat kérhetnek, és ennek érdekében megkereshetik az adatkezelőt.

A FOTOREX Kft., ezen szervezetek részére csak olyan mértékben ad ki adatokat, amilyen mértékben az adatok megadása, a megkeresés teljesítése érdekében indokolt és feltétlenül szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

A kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.”) 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – jelen esetben cégünk - a szolgáltatás nyújtása céljából- kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

valamint
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ.
A szolgáltatás vagy áru megrendelésekor megadott adatokat, a pontos teljesítés, és az áru illetve szolgáltatási számla elkészítése, érdekében kérjük, megrendelőinktől, és tároljuk azokat adminisztrációs, belső rendszerünkben.

Társaságunk, mint adatkezelő, és az általunk megbízott adatfeldolgozók, tiszteletben tartják mindazon személyek magánszféráját, akik számunkra, személyes adatot adnak át és elkötelezettek vagyunk ezen adatok védelmében.


Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: FOTOREX Kft.
 • Székhely: H-1148 Budapest, Lengyel u. 16.
 • Cégjegyzék szám: 01-09-563487
 • Adószám: 12190971-2-42
 • Weblap: www.fotorex.hu
 • Telefon: +36 1 470 4020
 • E-mail:

Az adatfeldolgozás:
Technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkeznek.

Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozást végző, cégünk által megbízott társaságok:

1. Magyar Posta

2. SELF-MAD Kft. (könyvelés)
székhelye: 1116. Budapest, Szabadharcosok útja 1.
adószáma: 10754786-2-43

3. Datalytix Solutions Kft. (weboldal üzemeltető)
székhelye: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.
cégjegyzékszáma: 01 09 270527
adószáma: 25358159-2-41

A FOTOREX Kft. hátteréül szolgáló weboldal fejlesztője a Datalytix Solutions Kft. -mint adatfeldolgozó-, aki a szoftver, mint szellemi termék szerzői- és tulajdon jogával rendelkezik. A szolgáltatás ideje alatt, a szoftvert, annak részeit, grafikai elemeit, dokumentációját részben vagy egészben nem másolhatja le, nem terjesztheti, a szolgáltatás használatán kívül más célokra nem használhatja fel. A Datalytix Solutions Kft. web alapú szolgáltatást nyújt.

Cookie kezelés és beépülő külső szolgáltatások:
A Webhely Cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében, valamint a regisztráció és beléptetések kezeléséhez. Ha nem szeretné, hogy Cookie-t tároljon böngészője, vagy Cookie fájl kövesse, úgy vagy ne használja Webhelyünket, vagy használja privát módban böngészőjét.

A FOTOREX Kft. által végzett egyes adatkezelések, adatfeldolgozók közreműködésével:


a) Webtárhely

Érintett: Természetes személy, saját nevében eljáró megrendelő
Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím; számla készítéshez: adóazonosító jel.
Adatkezelés célja: Szolgáltatás, vagy áruszállítás előkészítése, teljesítése, teljesítésének ellenőrzése, teljesítés elszámolása.


b) Áruszállítás

Érintett: Természetes személy, saját nevében eljáró megrendelő vagy címzett, vagy jogosult átvevő:
Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím; aláírás.
Adatkezelés célja: Szolgáltatás, vagy áruszállítás teljesítése.


c) Könyvelés

Érintett: Természetes személy, saját nevében eljáró
Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím
Adatkezelés célja: Szolgáltatás, vagy áruszállítás teljesítése.


Az adatkezelés és annak időtartama:
Az adatkezelő az adatokat a mindenkori székhelyén, illetve a webhelyet üzemeltető Datalytix Solutions Kft. weboldal üzemeltető – mint adatfeldolgozó- szerverein tárolja.
A szolgáltatásokról illetve áruszállításról szóló számlákat a FOTOREX Kft. - mint adatkezelő -saját számlázó programjával készíti el, ezáltal a vonatkozó adatok, a saját, illetve a FOTOREX Kft. – mint adatfeldolgozó- szerverén is tárolódnak, a számlák megőrzésének idejét meghatározó törvényben megadott időpontig.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése, személyes adatok törlése: 5 év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 • Szolgáltatási szerződés megkötésének elmaradása.
 • Cím, címzett, szolgáltatás helyének, jogosult átvevőnek, képviselőnek, adatai hiányában, a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésének elmaradása.

 

d) Levelezés:

A FOTOREX Kft. által, természetes személlyel folytatott hagyományos és elektronikus levelek archiválásra kerülnek.
Érintett: A levelezést lebonyolító természetes személy
Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím; természetes levélben, vagy e-mailben közölt egyéb személyes adatok.
Adatkezelés célja: Érintett, illetve a FOTOREX Kft. jogainak érvényesítése; kötelezettségeinek teljesítése; megállapodás bizonyítása; jogvita esetén, bizonyítékok rögzítése; kintlévőség behajthatatlanságának igazolása; szerződés módosítás.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 • A levélben történő ügyintézés elmaradása, telefonon történő vagy személyes ügyintézést teszi szükségessé.
Az érintettek jogai: Az érintett, jogosult a FOTOREX Kft. -től, -mint adatkezelőtől-:
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatást kapni,
 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében adathordozhatósághoz való jogával élni,


Az érintett a jogait írásban, elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

A FOTOREX Kft. - mint adatkezelő -, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt, a kérelem nyomán tett intézkedésről. Ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, akkor elektronikus úton, ha postai levél formájában, akkor postai úton kell, hogy kapjon tájékoztatást az adatkezelőtől. A tájékoztatást és intézkedést, díjmentes módon kell megtenni.

 

Adatvédelem

Irányelv

A FOTOREX Kft. (a továbbiakban Webhely Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.


Regisztrációs adatok

A Webhely Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webhely Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webhely Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webhely Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webhely Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webhely Tulajdonos-tól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ez irányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Webhely Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webhely Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webhely Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webhely Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webhely Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webhely Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását. A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webhely Tulajdonos nem vállal garanciát. Webhely Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webhely Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webhely Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.


A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő: Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ez irányú szándékát. Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.


Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására. Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok
Webhely Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webhely Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: https://www.corwell.hu/

Általános felelősség korlátozás:
Webhely Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webhely Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webhely Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat:
Webhely Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webhely Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webhely Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

© 2009-2020 FOTOREX Irodatechnika Kft.

A weboldalon található anyagok kizárólag a FOTOREX Irodatechnika Kft. hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatóak fel.